نتایج نهایی مسابقه طراحی نشانه کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

برگزار کننده مسابقه: کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران
راهبر مسابقه: کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
هیات داوران مسابقه: فرح اصولی، مصطفی اسداللهی و مصطفی اوجی

به بالای صفحه بردن