همکاری کانون در برگزاری مراسم افطاری دانشکده مهندسی مکانیک

مراسم افطاری صمیمانه دانشکده مهندسی مکانیک با حضور بالغ بر 300 نفر از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده برگزار شد. این مراسم در همکاری با کانون دانشگاه و با جلب حمایت مالی یکی از دانش آموختگان سال 1379 دانشکده مهندسی مکانیک و با کمک تیم دانشجویی دانشکده برگزار شد. امید است که اینگونه برنامه‌ها با حضور دانش آموختگان در سایر دانشکده‌ها نیز شکل بگیرد و با تداوم آنها بستر مناسبی برای تعامل نسل‌های گذشته و فعلی جهت هم افزایی در فعالیت‌های آینده فراهم آید.

به بالای صفحه بردن