آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران برگزار می کند

سخنرانی با عنوان ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی با تاکید بر آموزش مهندسی

به بالای صفحه بردن