آئین نامۀ داخلی هیأت مدیره

آئین نامۀ داخلی هیأت مدیره- کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

بر اساس ماده 16 اساسنامه، هيئت مديره کانون مركب از 15 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل هستند که برای مدت 3 سال از میان اعضای اصلی کانون که توسط کانون­های پردیس/دانشکده­ها معرفی شده­اند انتخاب خواهند شد. هیأت مدیره نماینده اجرایی و مسئول اداره امور کانون و هماهنگ کردن آن در حدود مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوطه می باشد. وظایف اعضای هیأت مدیره، مبتنی بر مفاد اساسنامه و بندهای این آئین نامه است.

 1. جلسات هيئت مديره با حضور 8 نفر از اعضای آن رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود. حضور اعضای علی البدل در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی در رأی گیری شرکت نخواهند کرد.
 2. عدم شركت هر يك از اعضاء هيئت مديره در جلسات آن بدون عذر موجه بیش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در يكسال به عنوان استعفاي عضو غائب تلقي مي‌گردد. تشخیص عذر موجه با هیأت مدیره خواهد بود.
 3. بر اساس ماده 18 اساسنامه، در صورت استعفاء، فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضای هيئت مديره، عضو علي البدل (به ترتیب آرای ماخوذه) براي مدت باقيمانده در هيئت مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد کرد.
 4. جلسات هيئت مديره به دعوت رئیس هیأت مدیره حداقل يكبار در ماه تشكيل می­شود. در صورت لزوم، جلسات فوق­العاده به درخواست حداقل پنج نفر از اعضاء هيئت مديره تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1: دعوت از هيئت مديره برای جلسات به وسيله پيامک و یا ارسال رایانامه به عمل مي‌آيد.

 1. وظایف مدیرعامل:

مدیرعامل، مسئول اجرایی کانون (در قالب سیاست های اجرایی هیأت مدیره) محسوب می‌شود. اهم وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

5-1. اجرای کلیۀ مصوبات هیأت مدیره.

5-2. انجام مکاتبات عادی با اشخاص حقیقی و حقوقی

5-3. انجام هرگونه مذاکره با و یا دعوت از اشخاص ثالث برای تبادل نظر و دریافت مشاوره

5-4. پاسخگویی به کلیۀ سازمان ها و نمایندگی کانون در مجامع و جلسات

5-5. تعیین دستور جلسات هیأت مدیره

5-6. تهیۀ گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

5-7. امضای قراردادها و اسناد تعهدآور، به اتفاق خزانه دار

تبصره 2: در غیاب مدیرعامل کلیۀ وظایف او بر عهدۀ خزانه دار خواهد بود. (بجز بند 5-7)

 1. وظایف رئیس هیأت مدیره:

6-1. دعوت به جلسات هیأت مدیره

6-2. ادارۀ جلسات هیأت مدیره

6-3. امضای قراردادها و اسناد تعهدآور، به اتفاق خزانه دار و در غیاب مدیرعامل

 1. وظایف نایب رئیس هیأت مدیره:

7-1. در غیاب رئیس، کلیه وظایف و اختیارات او بر عهده نایب رئیس خواهد بود.

 1. وظایف خزانه‌دار:

8-1. امضاء اسناد رسمی و بهادار و تعهد‌آور به همراه مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره

8-2. انجام کلیه مکاتبات لازم در حوزه فعالیت های مالی

8-3. برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی سالانه و پی‌گیری و وصول حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی مردمی و دولتی به نحو مقتضی

8-4. پایش هزینه‌های کانون براساس بودجۀ سالانۀ مصوب

8-5. تهیه و تنظیم دفاتر روزنامه و کل و آماده کردن اظهارنامه مالیاتی کانون و ارائه آن به سازمان مالیاتی کشور در موعد قانونی

 1. وظایف منشی:

 9-1. صورت برداری از مذاکرات جلسات و تهیه صورت جلسات هیأت مدیره و نگهداری آن در دفتر مخصوص

9-2. تهیۀ گزارش از مجمع عمومی

9-3. اطلاع رسانی درخصوص کلیۀ برنامه ها و جلسات کانون به اعضا

تبصره 3: منشی سخنگوی رسمی کانون می باشد.

تبصره 4: مصوبات و صورت جلسات هیأت مدیره توسط منشی در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت خواهد شد و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید.

تبصره 5: دستور جلسات و صورت جلسات به نحو مقتضی برای کلیۀ اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و همچنین هیأت بازرسان ارسال خواهد گرفت.

 1. سایر اعضای هیأت مدیره نیز علاوه بر مشارکت در تصمیم گیری‌ها، مسئولیت اجرای بخشی از وظایف و مصوبات هیأت مدیره و راهبری کارگروه ها را با هماهنگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره به‌عهده خواهند گرفت.
 2. هيئت مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان دورۀ تصدي خود مجمع عمومی را به منظور انتخابات هيئت مديره جديد دعوت نمايد.
 3. هیأت مدیره تا شروع به کار هیأت مدیره جدید وظایف محوله را انجام می دهد و برای تنظیم جریان امور کانون اختیارات خود را اعمال می کند.
 4. هیأت مدیره می­تواند از بین اعضای واجد شرایط کانون برای انجام مأموریت ها و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، نسبت به تشکیل کارگروه­ اقدام کند.

تبصره 6: حضور حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره در هر کارگروه الزامی می باشد.

به بالای صفحه بردن