اعضاي هيأت مدیره

عنواننامنام خانوادگيعنوان (شخص حقیقی)توضیحات
دکترمحمودنیلی احمدآبادیعضو و رئیس هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانرئیس دانشگاه تهران
آقایپرویزکیهانیعضو و مدیرعامل هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانمدیرعامل کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مهندسروزبهصالح‌آبادیعضو و نائب رئیس هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهراندبیر کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی
دکترامیرحسامبهروزعضو و خزانه دار هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهراننماینده کانون دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت در کمیته بررسی اساسنامه
مهندسسروشمودبعضو و منشی هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهراندبیر کانون دانش‌آموختگان دانشکده کارآفرینی
دکتر سيداحمدرضاخضریعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانرئیس سابق اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه الهیات
دکترمحمودکمره ایعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانرئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران
مهندسافشیناخلاص پورعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانرئیس هیات مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
مهندسدردانهدرهعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهراننماینده کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
مهندس محمدرضاکمره ایعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانرئیس هیات مدیره کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی
آقایمحمدحسینآقاسیعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهراندبیر کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آقایمحمدجوادباستانی کیاعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانمدیرعامل کانون دانش آموختگان اقتصاد ایران
دکترمهرداداستیریعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهراندبیر کانون دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت
دکترفرزادآیت اله زاده شیرازیعضو هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانرئیس سابق اداره دانش آموختگان
دکترطاهرهسراجیعضو علی البدل هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهراننماینده کانون اقتصاد
خانمفاطمهعزآبادیعضو علی البدل هیات مدیره کانون دانش آموختگان دانشگاه تهرانخزانه دار کانون دانش آموختگان دانشکده مدیریت

اسامی بازرسان

دکترسعیدحبیبابازرس اصلی کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران
دکترساسانمهرانیبازرس اصلی کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران
دکترمحمدمراديبازرس علی البدل کانون دانش آموختگان دانشگاه تهران
به بالای صفحه بردن