كارگروه مالی و پشتیبانی

آئين‌نامه كارگروه مالی و پشتیبانی- كانون دانش آموختگان دانشگاه تهران

  1. کلیات:

1-1. كارگروه مالی و پشتیبانی، براساس مفاد ماده 23 اساسنامة كانون دانش آموختگان دانشگاه تهران و به‌منظور فراگيرتر شدن دامنة فعاليت كانون و جلب مشاركت اعضا، در جهت پيشبرد اهداف كانون و اجراي برنامه‌هاي پيش‌رو، تشكيل مي‌گردد. کارگروه، زیرمجموعۀ هیأت مدیره خواهد بود و هرگونه فعالیت آن با تأیید هیأت مدیره می باشد.

1-2. هدف از تشكيل كارگروه مالی و پشتیبانی، جمع آوري و تأمين منابع مالی و مديريت آن به منظور تحقق اهداف و اجرای برنامه های کانون می باشد.

1-3. محل كارگروه، دفتر كانون است.

  1. ساختار:

2-1. کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضای کانون تشکیل می‌شود که یک نفر از آنها حتماً خزانه دار کانون است که علاوه بر مدیریت کارگروه، رابط کارگروه و هیأت مدیره هم خواهد بود. وظیفۀ رابط، ایجاد هماهنگی میان فعالیت های کارگروه و برنامه‌ریزی‌های کلان هیأت مدیره و همچنین نظارت بر تطابق فعالیت های کارگروه با مفاد اساسنامه و امکانات مالی کانون می‌باشد.

2-2. مدت فعالیت کارگروه تا پایان دورۀ تصدی هیأت مدیره خواهد بود. تمدید دورۀ فعالیت کارگروه در هیأت مدیرۀ بعدی منوط به تصویب هیأت مدیرۀ جدید می باشد.

2-3. كارگروه مي‌تواند بر حسب ضرورت و امكانات از ميان اعضا و علاقمندان، زيرگروه‌هاي كاري حول موضوع‌ها و اقدام‌هاي مشخص تشكيل دهد.

  1. فعالیت کارگروه:

3-1. فعاليت كارگروه‌ مالی و پشتیبانی شامل موارد زیر خواهد بود. با استمرار فعالیت کارگروه، سایر موارد و موضوعات به صورت پیشنهاد ارائه و درصورت تأیید هیأت مدیره در دستور کارِ کارگروه قرار خواهد گرفت.

  • بررسی و پیشنهاد هر گونه راهکار ایجاد درآمد و جذب حامیان مالی برای کانون در راستای اهداف مندرج در اساسنامه
  • پیشنهاد در خصوص مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه به هیأت مديره.
  • پیشنهاد سیاست هایی برای وصول حق عضویت ها به هیأت مدیره
  • امکان سنجی راه های حقوقی و اقتصادی برای استفاده بهینه از منابع موجود کانون
  • تدوین پیشنویس بودجه و ارائه به هیأت مدیره
  • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت مدیره و ارتباط با سایر کارگروه ها

3-2. جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضای کارگروه رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات با رأی اکثریت از اعضای حاضر، تصویب می‌شود.

3-3. تنظيم صورت‌جلسه و مصوبات هر جلسه و ارسال گزارش صورت‌جلسه براي هيئت‌مديره كانون از وظايف مدیر (رابط) كارگروه است.

3-4. تهیۀ گزارش کامل از فعالیت سالانۀ کارگروه برای ارائه به هیأت مدیره، از جمله وظایف مدیر (رابط) کار گروه است.

3-5. در صورت نياز، استخدام همكار موظف براي انجام امور اجرایی، صرفاً با تأييد هيأت‌مديره كانون ميسر خواهد بود.

به بالای صفحه بردن